Käyttöehdot

Verkkosivujen käyttöehdot
Tervetuloa verkkosivuillemme http://www.burson-marsteller.fi/ (“Verkkosivu(t)”). Nämä Verkkosivut omistaa ja niitä ylläpitää Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (“Burson-Marsteller”, tai “me”).

Verkkosivuihin sovelletaan jäljempänä näitä Käyttöehtoja sekä kulloinkin soveltuvia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja määräyksiä. Selaamalla tai muuten käyttämällä näitä Verkkosivuja tai vierailemalla Verkkosivuilla sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Verkkosivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja.

Verkkosivujen käyttäminen
Nämä Verkkosivut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi ja tiedonvälitystarkoituksiin. Kaikki muu käyttö edellyttää etukäteistä kirjallista suostumustamme.

Immateriaalioikeudet
Nämä Verkkosivut ja niiden sisältö, mukaan lukien kaikki aineisto, videot, kuvat, äänitiedostot ja muut tiedot, ovat Burson-Marstellerin, sen asiakkaiden tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, ja niitä suojaavat tekijänoikeuslait, kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeuksia sääntelevät lait ja rekisteröinnit.

Kaikki näihin Verkkosivuihin liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) kuuluvat Burson-Marstellerille, sen asiakkaille tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki kyseisten immateriaalioikeuksien käytöstä syntyvä goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan edellä mainituilla tahoille.

Verkkosivujen ja niiden sisältämää aineistoa ei saa osittainkaan ladata palvelimelle tai muulla tavoin jäljentää tai kopioida, eikä sellaisenaan tai muokattuna levittää, jakaa, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkaista ilman Burson-Marstellerin tai aiemmin näissä käyttöehdoissa määritellyn sisällön omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei näissä Käyttöehdoissa toisin todeta. Burson-Marsteller pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa.

Kielletty menettely
Et saa käyttää hakurobotteja, botteja, tiedonlouhintatekniikkaa tai muita automatisoituja välineitä tai ohjelmia Verkkosivuilla olevan sisällön luettelointiin, lataamiseen, varastointiin tai muuhun kopioimiseen, säilyttämiseen tai levittämiseen. Et saa myöskään myydä edelleen pääsyä näille Verkkosivuille tai mitään Verkkosivujen sisältöä kolmannelle taholle. Verkkosivujen ja niiden sisältämän aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty (muutoin kuin Burson-Marstellerin kanssa käytävään liiketoimintaan) ilman Burson-Marstellerin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Linkit
Verkkosivut voivat sisältää ulkopuolisille sivustoille johtavia linkkejä. Ulkopuoliset sivustot, joihin tarjotaan näillä Verkkosivuilla linkki, eivät ole Burson-Marstellerin hallinnassa, eikä Burson-Marsteller valvo tai tarkista näiden ulkopuolisten internetsivujen sisältöä. Burson-Marsteller ei ole vastuussa tällaisten ladattavien aineistojen tai ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai niiden tietoturvasta, eikä mistään kyseisten linkkien käytöstä johtuvista tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Linkkien sisällyttäminen Verkkosivuille ei tarkoita sitä, että Burson-Marsteller millään tavoin tukisi linkitettyjä sivustoja tai osoita muuta yhteyttä linkitetyn sivuston omistajan tai ylläpitäjän ja Burson-Marstellerin suhteesta.

Pyytämättä toimitettu aineisto
Burson-Marsteller pitää kaikkea näiden Verkkosivujen kautta mahdollisesti lähetettyä aineistoa, kuten ehdotuksia, ideoita, konsepteja, luonnoksia, raakaversioita ja lopullisia teoksia ja muuta materiaalia, ei-luottamuksellisena ja omistusoikeutta vailla olevana ja vapaasti käytettävissä olevana mihin tahansa tarkoituksiin, kuten mainoksiin ja myynninedistämiseen, ilman tekijän lupaa tai tekijälle maksettavaa korvausta tai maksua.

Yksityisyyden suoja
Yksityisyyden suojasi on meille hyvin tärkeää. Lisätietoja keräämistämme tiedoista ja niiden käytöstä saat Tietosuojaselosteestamme.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitukset
NÄMÄ VERKKOSIVUT JA KAIKKI VERKKOSIVUILLA OLEVA TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ TOIMITETAAN “SELLAISINA KUIN NE OVAT”, EMMEKÄ ANNA VERKKOSIVUJEN SISÄLLÖLLE MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA EMME MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA KOLMANSIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, OMISTUSOIKEUKSISTA, SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. EMME TAKAA, ETTÄ KAIKKI VERKKOSIVUILLA OLEVAT TOIMINNOT TAI VERKKOSIVUILLA OLEVA AINEISTO TAI SISÄLTÖ OVAT TÄYSIN TURVALLISIA, HÄIRIÖTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, TAI ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ VERKKOSIVUT TAI PALVELIMET, JOIDEN AVULLA VERKKOSIVUT ANNETAAN SAATAVILLE, EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. EMME OLE VASTUUSSA NÄIDEN VERKKOSIVUJEN KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA KOLMANSIEN TARJOAMASTA SISÄLLÖSTÄ JA NIISSÄ MAHDOLLISESTI OLEVISTA VIRHEISTÄ. EMME OLE KOSKAAN VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, OHEIS-, VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA; VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN, TIETOJEN TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSISTÄ; KULUJEN KATTAMISESTA TAI HENKILÖVAHINGOISTA/KUOLEMANTUOTTAMUKSESTA JOHTUVISTA KULUISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA KULUISTA, JOTKA BURSON-MARSTELLER JA VERKKOSIVUJEN KÄYTTÄJÄ TÄTEN SULKEVAT POIS RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO KYSEISET VAHINGOT VAHINGONKORVAUSOIKEUSVELVOLLISUUTEEN, SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, JA ONKO MEILLE ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Koska kaikkien maiden lainsäädäntö eivät salli oheis- tai välillisten vahinkojen rajaamista vastuun ulkopuolelle tai niihin liittyvän vastuun rajoittamista, kaikki yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tällaisissa maissa Burson-Marstellerin vastuu on enintään kyseisen maan lakien pakottavien säännösten mukainen.

Vastuuvapaus
Sitoudut vapauttamaan Burson-Marstellerin ja siihen kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, liikekumppanit ja edustajat vastuusta liittyen kaikkiin vaateisiin, kanteisiin, korvauksiin, velvoitteisiin, tappioihin, sitoumuksiin, velkoihin sekä kuluihin (mukaan lukien muun muassa asiamieskulut) liittyen sekä korvaamaan ne kyseisille tahoille ja puolustamaan kyseisiä tahoja näihin liittyen, jos ne johtuvat: (i) siitä, että olet jollain tavalla rikkonut näitä Käyttöehtoja, (ii) siitä, että käytät Verkkosivujen aineistoja tai toimintoja (paitsi siinä määrin kuin vaatimus perustuu kolmannen tahon oikeuksia loukkaavaan Burson-Marstellerin luomaan aineistoon) tai (iii) siitä, että olet rikkonut sovellettavaa lakia tai sinua koskevaa, kolmannen tahon kanssa tekemääsi sopimusta tai ehtoa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. NÄITÄ VERKKOSIVUJA KÄYTTÄMÄLLÄ ANNAT NIMENOMAISEN SUOSTUMUKSESI SILLE, ETTÄ KAIKISTA NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA TAI VERKKOSIVUILLA VIERAILEMISESTA TAI VERKKOSIVUJEN KÄYTÖN YHTEYDESTÄ AIHEUTUVAT ERIMIELISYYDET RATKAISTAAN HELSINGISSÄ, SUOMESSA, JA ETTÄ SIELLÄ SIJAITSEVILLA TUOMIOISTUIMILLA ON YKSINOMAINEN TOIMIVALTA KYSEISISSÄ ASIOISSA.

Sinun tulee esittää kaikki Verkkosivuja koskevat vaatimuksesi kirjallisesti Burson-Marstellerille yhden (1) vuoden sisällä siitä, kun vaatimuksen peruste ensimmäistä kertaa ilmeni, tai luovut vaatimuksesta pysyvästi. Kukin vaatimus ratkaistaan erikseen, ja sitoudut olemaan yhdistämättä vaatimustasi minkään kolmannen tahon vaatimukseen.

Käyttöehtojen määräysten itsenäisyys
Mikäli jonkin näiden Käyttöehtojen osan katsotaan tai todetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa olevan jostain syystä pätemätön, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseisen ehdon mitättömyys ei vaikuta näiden Käyttöehtojen mihinkään muihin ehtoihin.

Oikeuksista luopuminen ja oikeussuojakeinot
Se, että emme käytä jotain oikeuttamme osittain tai kokonaan tai luovumme jostakin oikeudestamme, joka johtuu siitä, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja, ei estä meitä myöhemmin käyttämästä kyseisiä oikeuksia, eikä se tarkoita että luovumme myöhemmistä oikeuksistamme, jotka liittyvät näiden Käyttöehtojen saman tai muun kohdan myöhempään rikkomiseen. Näiden ehtojen mukaiset oikeutemme ja oikeussuojakeinomme ovat kumulatiivisia, ja minkään oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttäminen ei rajoita oikeuttamme käyttää jotain toista oikeutta tai oikeussuojakeinoa.

Muutokset
Pidätämme oikeuden muokata ja muuttaa näitä Käyttöehtoja yksinomaisen harkintamme perusteella ajoittain tai liiketoimintamme muuttuessa. Näiden Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Verkkosivuilla. Verkkosivujen käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset. Kehotamme sinua tutustumaan näihin Käyttöehtoihin aika ajoin uudelleen.

Yhteystiedot
Tavoitat meidät osoitteesta info-pbm@bm.com.
Nämä Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 8.7.2015.